ماموریت ، چشم انداز و ارزش ها

ماموریت ، چشم انداز و ارزش ها

بیانیه ماموریت گروه فرزانگان فارس نیکو :
 خلق فرصت های کارآفرینانه و تمرکز در تخصصی نمودن کسب و کارهای تولیدی و بازرگانی مانا با تکیه بر خرد و دانش به منظور ایجاد ارزش و جلب رضایت ذینفعان سازمان
بیانیه چشم انداز گروه فرزانگان فارس نیکو :
الگوی خلق ارزش پایدار در بین هلدینگهای چند کسب و کاره کشور با تکیه بر نوآفرینش، نوآوری و کارآفرینی   
ارزش های محوری گروه فرزانگان فارس نیکو :
  • نتیجه گرایی و خلق ارزش پایدار به منظور خشنود سازی صاحبان سهام
  • مشتری مداری 
  • احترام ، صداقت و درستی رفتار
  • ایمنی و سلامت حرفه ای کارکنان 
  • خردمندی و خرد ورزی 
  • توسعه نوآفرینش و نوآوری 
  • مسئولیت پذیری اجتماعی در چارچوب قانون 
  • همکاری ، هم افزایی و هم آفرینی 
همکاران تجاری ما

همکاران تجاری ما