شرکت گوهر فرزانگان خرامه

شرکت گوهر فرزانگان خرامه

شرکت مجتمع صنعتی و معدنی گهر فرزانگان خرامه در تاريخ 21/04/1396 به صورت شرکت سهامی خاص تاسيس شده و تحت شماره 168 و شناسه ملی 1400904083 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غير تجاری شهرستان خرامه به ثبت رسيده است
فعاليت اصلي شرکت :
  1. سرمايه گذاری در زنجيره فولاد 
  2. خريد و تهيه انواع و اقام ماشين آلات، تجهيزات و تاسيسات و مصالح مورد نياز 
  3. انجام خدمات مهندسی، مشاوره و فراهم نمودن دانش فنی از داخل و يا خارج برای تحقق موضوع فعاليت شرکت
  4. مشارکت و سرمايه گذاری با اشخاص حقيقی و حقوقی و بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی و ساير شرکتها
  5. مبادرت به کليه امور بازرگانی از قبلی خريد و فروش ،صادرات و واردات و کليه امور عملياتی که به طور مستقيم و ياغير مستقيم در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.
همکاران تجاری ما

همکاران تجاری ما